• Aplikace
  • Edukace
  • Nadační fond
  • Blog
  • Interaktivni mapa
Stáhnout XPASS

info@xpass.cz

Xpass s.r.o.

Vinohradská 29/93, Vinohrady,

120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366517

IČ: 170 96 740

Práva obětí sexuálního násilí

Zvlášť zranitelná oběť

Zákon vymezuje několik skupin zvlášť zranitelných obětí:

  • dítě (všechny osoby mladší 18 let)
  • hendikepované osoby (tělesně nebo mentálně postižené osoby),
  • oběti trestního činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ)
  • oběti trestného činu znásilnění, týrání svěřené osoby a trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí,
  • oběti trestného činu v sexuální oblasti, trestného činu zahrnujícího nátlak, násilí nebo pohrůžku násilí, … jestliže je zde zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy, zejména s ohledem na jejich věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislosti na ní.

Jaká práva má ,,zvlášť zranitelná” oběť:

Právo na bezplatnou odbornou pomoc  
Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, můžete požádat organizace uvedené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Tato pomoc zahrnuje psychologické služby, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a další. Požádat můžete i ústně.

Právo na citlivý a ohleduplný přístup  
Při výslechu máte právo na zvlášť citlivý a ohleduplný přístup. Výslech musí být veden s ohledem na určité okolnosti, kterými mohou být některé Vaše charakteristiky (např. věk, pohlaví), druh, povaha, závažnost a okolnosti trestného činu, vztah k pachateli aj. Výslech zpravidla provádí osoba k tomu zvlášť vyškolená a v prostorách k tomuto účelu upravených či přizpůsobených (např. ve speciálních výslechových místnostech). Otázky směřující do intimní oblasti je nutné klást šetrně a jen v nezbytných případech. Kdykoli máte právo podat námitky proti zaměření otázky.

Právo na úplný výslech tak, aby nemusel být opakován  
Výslech by měl být co nejpodrobnější, pokud jde o objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Je-li nutné výslech opakovat před stejným orgánem (např. na policii), máte právo na výslech stejnou osobou, nebrání-li tomu důležité důvody.

Právo na zabránění kontaktu s pachatelem  
Ve všech stádiích trestního řízení můžete požádat (policii, soud atd.), aby při prováděných úkonech bylo zabráněno přímému kontaktu s pachatelem (nebo osobou, kterou označíte za pachatele).

Právo na ochranu při výslechu nebo podání vysvětlení  
V přípravném řízení (fáze řízení vedená policejním orgánem) máte právo být vyslechnut(a) osobou takového pohlaví, které si zvolíte – výslech může na Vaši žádost vést muž či žena. Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, policie Vám musí vyhovět, pokud tomu nebrání důležité důvody, např. kdy výslech není možné odložit a u konkrétního policejního útvaru není dostupná osoba příslušného pohlaví.

Právo na zastupování zmocněncem/důvěrníkem bezplatně  
Jako poškozený v trestním řízení se můžete nechat zastupovat zmocněncem, a to ve všech jeho fázích. Může jít o advokáta, nebo i příbuzného či známého. Zmocněncem může být i osoba, která je Vaším důvěrníkem. Zvolit zmocněnce můžete při oznámení trestného činu nebo kdykoli v průběhu trestního řízení. Zmocněnec je oprávněn již od zahájení trestního stíhání být přítomen při vyšetřovacích úkonech, může činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Může se účastnit všech úkonů, kterých se může účastnit poškozený. Zmocněnec ale nemůže za poškozeného podat svědeckou výpověď.

Právo na bezplatné služby tlumočníka  
V kterékoli fázi trestního řízení (tedy nejen na policii, ale i v řízení před soudem) můžete žádat o tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví. Příslušný orgán Vaší žádosti vyhoví, pokud je to možné. Překážka k vyhovění Vaší žádosti by mohla nastat v případě, kdy by výslech nebylo možné odložit a tlumočník Vámi zvoleného pohlaví by nebyl dostupný.

zdroj