• Aplikace
  • Edukace
  • Nadační fond
  • Kontakt
  • Interaktivni mapa

info@xpass.cz

Xpass s.r.o.

Vinohradská 29/93, Vinohrady,

120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366517

IČ: 170 96 740

EDUKACE

Aplikace XPASS je součástí platformy, která se zaměřuje na všechny oblasti

problematiky spojené se sexuálním násilím - prevence, důkaz a pomoc.

V případě spáchání trestného činu i následná podpora a péče.

Nejsilnější prevencí, jak předcházet sexuálnímu násilí,

je informovanost a učení, proto je v oblasti edukace naším cílem přinášet dostatek informací a nástrojů, které pomohou dětem i dospělým

učit se zdravému postoji a respektu k sobě i druhým a uvědomit si, co je a co není přípustné právě v oblasti vztahů a sexu.

Chceme se zaměřit na rozvoj těch sociálních dovedností,

které jsou základem pro budování a udržování zdravých vztahů,

odpovědnosti za vlastní chování, uvědomění si důsledků svého jednání a také trestní zodpovědnosti.

Dovednosti, znalosti a postoje si osvojujeme již v raném věku.

Je tedy nesmírně důležité, odkud a jakou formou děti získávají informace.

(především pedagogickým pracovníkům) informační a výukové materiály, které budou korespondovat s věkem dětí a dospívajících.

Chceme přinášet knihy, informační brožury, hry, testy, kvízy, pracovní listy, filmy, výuková videa atd., včetně výukové metodiky.

Při tvorbě informačních a výukových materiálů spolupracujeme s odborníky z různých oborů - pedagogové, lektoři, psychologové, sexuologové a další.